മീനും ഇല്ല ഇറച്ചീo ഇല്ല ചുറ്റു വട്ടത്തുള്ളത് വെച്ച് ഒരു ഊണ് /A vegetarian meal / simple meals

vegetarian#simplemeal
#vegetarianmeal
#sinplekeralameal
#microgreensrecipe

source

Products You May Like

6 Comments

  1. Pandilleda.. Unni chorum kootaanum vech kalikumbo chirattayil ishtika podi kalakiya vellathil ee irumpampuli okke blade kondu murichu ittu curry vech kalikum..athu orma vannu.. Irumpampuli kure kazhikyem cheyyumtta.. Athokke oru kaalam..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *