ലൈവിൽ15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് പറ്റുമോ? | Live Family Cooking Challenge | Complete Veg Lunch Meal

vegetarianFor today’s challenge, I am cooking a full veg meal consisting of biriyani, salad, mango pickle and kesari for dessert. I had planned to complete this in 15 minutes but it took 3 minutes more due to some lags. The recipes are healthy and very tasty. All recipes have been previously shown individually in this channel.
Regular Kerala Lunch Meal in 50 minutes: https://youtu.be/gboueRvSr0A
Veg Thali Meal in 30 minutes: https://youtu.be/JY50_FslKz8
Vegetarian Full Meal In 65 Minutes : https://youtu.be/sI2OQVe3IWE
8 in 1 Vegetarian Recipes: https://youtu.be/_rvBjdHjTGc
How To Make Pazhankanji: https://youtu.be/EeV-Xh0z-jw
Stay Home. Stay Safe. Stay Positive.
#StayHome #WithMe

source

Products You May Like

12 Comments

  1. ഞാനും സ്ഥിരം ചെയുന്ന പരിപാടിയ കുക്കർ പൈപ്പിന്റ അടിയിൽ വച്ചു വൈള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് . സമയം നോക്കണ്ട നല്ല ഫുഡ്‌ മാത്രം മതി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *